wife

  • Socialthe-opposition-party-of-the-house

    घरचा विरोधी पक्ष..

    राज्य सरकारमध्ये जसा विरोधी पक्ष असतो,तसा तो घरचा विरोधी पक्ष देखील असतो.पति जरी शासक, सरकार किंवा मालक असला तरी पत्नी…

    Read More »
Back to top button